Home | Search | Guestbook | Contact


Voorbeeldhoroscoop

VOORBEELDHOROSCOOP

Onderstaand een interpretatie van een voorbeeld horoscoop, die van commentaar wordt voorzien door een Chinees astroloog:

JAAR       MAAN(D)       DAG       UUR

1881

       

september

       

9

       

16:00

Zilver

       

Paars

       

Rood

       

Rood

Slang

       

Haan

       

Paard

       

AapHemelse Stammen:

Jaar:

Zilver= Venus, vrouwelijk metaal

Maan(d)   

Paars= Mars, vrouwelijk vuur

Dag

Rood= Mars, mannelijk vuur

Uur

Rood= Mars, mannelijk vuurAardse Takken:

  Jaar:

    Slang    

  
 

Hoofdinvloed:  

Rood, Mars mannelijk vuur

 

Neveninvloed:

Geel, Saturnus, mannelijke aarde

  

Wit,mannelijk metaal


  Maan(d):

    Haan    

  
 

Hoofdinvloed:  

Zilver, Venus, vrouwelijk metaal

 

Neveninvloed:

---


  Dag:

    Paard    

  
 

Hoofdinvloed:  

Paars, Mars, vrouwelijk vuur

 

Neveninvloed:

Goud, Saturnus, vrouwelijke aarde


  Uur:

    Aap    

  
 

Hoofdinvloed:  

Wit, Venus, mannelijk metaal

 

Neveninvloed:

Geel, Saturnus, mannelijke aarde

  

Zwart, Mercurius, mannelijk water


EEN GLOBAAL OVERZICHT

Het feit dat de planeetinvloeden in deze astrologische vorm door natuurlijke elementen worden vertegenwoordigd, geeft een goed inzicht in de onderlinge krachtverhoudingen. De hemelse stammen zijn de heersers van de horoscoop en de belangrijkste van hen is de hemelse stam van de dag. Dat is de stam of planeetinvloed die de grootste invloed op ons uitoefent en waarvan je evengoed kunt zeggen dat het jezelf representeert. De belangrijkste ‘aardse tak’ is het astrologische dier van de maand, die Yung Shing, dienende geest wordt genoemd en is niet alleen graadmeter voor de sterkte van het dagteken (met welk element sta je in welk seizoen), maar ook het uitgangspunt van de gehele horoscoop. In dit voorbeeld is de hemelse stam Rood en de aardse tak Haan.


Hoe sterk nu de Kracht van het dagteken Rood in de maanomloop van de Haan staat, wordt duidelijk uit tabel I en deze geeft het Rood ten tijde van de Haan als “dood” aan. Dit geeft aan dat het Rood, vuur aan het weggaan is; dat de zomer op z’n eind is. Vervolgens moet worden, bezien hoe het zich in deze status tot het dier van de maand (Haan, Venus, Zilver, vrouwelijk metaal) verhoudt. Het mannelijk vuur houdt van het mannelijk hout dat z’n vuur brandend houdt, maar is in deze horoscoop niet aanwezig. Wel wordt de hemelse stam van de dag op krachtige wijze ondersteund door de hemelse stammen uit maand en uur, waardoor het in staat is om het metaal te beheersen, te smelten. Bovendien wordt de stam ook nog gesteund door de aardse tak de Slang die als hoofdduiding Rood heeft. Daardoor is de stam, door die externe steun, alsnog sterk te noemen. Nu is het volgens de vele uitgaven van de leerboeken over de chinese horoscoop niet gunstig als het eigen dagteken een overmachtige invloed heeft, maar is het evenmin gunstig als deze te zwak is. Al het teveel leidt naar hardheid en hardheid roept strijd op; al het te weinig veroorzaakt zwakte en leidt naar mislukkingen. Wanneer nu de overige invloeden in de horoscoop de heerser van de dag in evenwicht brengen, hetzij door het teveel af te zwakken of door het te weinig aan te sterken, dan verloopt het leven evenwichtig. Vindt daarentegen geen evenwicht in de tekens plaats of is er anderzijds geen middel om het gebrek te genezen*, dan verloopt het leven duidelijk minder evenwichtig. *(Wanneer er in het oude China een geboorte plaats had gevonden die bijvoorbeeld een gebrek aan watertekens in de horoscoop had, werd deze geadviseerd om in de nabijheid van een rivier te gaan wonen. In andere gevallen werd het ontbrekende element in de naamgeving opgenomen. Dit alles om alsnog een evenwicht in de tekens te bewerkstelligen).

Het lijkt in al z’n facetten op een spel waar bij het er op aankomt, om via het globale en hiërarchische overzicht tot een gedetailleerd inzicht van de eigen energie te komen. De vroegere astroloog bediende zich hier van een methode, waarbij de combinatie van het eigen element met de overige elementen tot het eerder genoemde schaakspel werd verheven. Hierbij is het dagteken de vreedzame burger, die in alle rust zijn geld wil verdienen, maar door tal van gevaren wordt bedreigd die de rust mogelijk verstoren:


-    

onrechtvaardig beambten die zijn weg kunnen kruisen

-    

een zoon die in opspraak komt bij het gerecht (Beambten)

-    

neven die hem kunnen bestelen etc.

Evenwel zijn er ook gebeurtenissen die mogelijk ondersteunend werken:

-    

dan weer komt hij door het toestoppen van wat geld van z’n onderdrukkers af

-    

of wordt door hulp van een broer of goede zoon uit z’n benarde situatie bevrijd

Op deze wijze wordt de invloed van de verschillende elementen in beeld gebracht en kan er een globaal overzicht ontstaan van de elementaire invloeden. Het eigen dagteken is immers de koning van het spel en moet worden verdedigd om de evenwichtige gang in het leven te waarborgen. Het hele spel van Hoofdzegel t/m Helper is hierin van grote waarde omdat de beheersing van, of onderdrukking door een bepaald element duidelijk wordt aan de hand van het ‘schaakfiguur’, dat uit de combinatie van de eigen hemelse stam en een omringende invloed uit jaar, maand, dag (dierteken) of uur voortkomt.


Daarbij wordt er aan de hand van de vier geboortetekens (jaar, maan(d), dag en uur) ook nog een teken berekend dat het paleis v/h leven wordt genoemd en dat aangeeft, waar de energie van het eigen dagteken zich ‘vestigt’. Tenslotte is er dan nog de zeer belangrijke berekening van het lot. Dit geschiedt wel op een zeer bijzondere wijze en wordt later nog haarfijn uit de doeken gedaan. Het geeft een overzicht van elke vijfjarige periode waarop, volgens deze leer, ons lot van element wisselt, waardoor de eigen hemelse stam om de vijf jaar een andere combinatie met een element aangaat. Afhankelijk van de dag v/d maanomloop waarop je geboren bent, neemt dit lot een aanvang. Dit kan na enige maanden zijn, maar ook pas na diverse jaren ingaan.


Terugkerend naar de voorbeeld horoscoop moeet eerst worden vastgesteld welk uitgangspunt de horoscoop heeft. Dit uitgangspunt wordt voorwaardelijk samengesteld uit de eigen hemelse stam en het astrologisch dierteken van de betreffende maanomloop. Voorwaardelijk, omdat het element in het dierteken van de maanomloop ondersteund moet worden door een hemelse stam van jaar, maand, of uur. Wanneer zoals in dit voorbeeld het astrologisch dierteken van de maanomloop wordt ingenomen door het teken de Haan, dat slechts het vrouwelijk metaal, Venus, Zilver als karakter heeft, terwijl de hemelse stam van het jaar ook Zilver als karakter heeft, dan wordt deze ondersteund en is dan het uitgangspunt van de horoscoop. In dit geval is dat Rood á Zilver = Beroepsinkomsten.


Vervolgens moet worden bezien of deze Beroepsinkomsten moeten worden gestimuleerd of juist moeten worden getemperd om het evenwicht van het eigen dagteken te waarborgen. In deze horoscoop worden de hemelse stammen van de maanomloop en het uur eveneens door het element Vuur gekarakteriseerd, wat ongunstig is voor die inkomsten. Meerdere vuren verhitten elkander tegenstrijdig en daar ook het jaarteken van de Slang als hoofdduiding of hoofdinvloed de hemelse stam Rood, Mars, Vuur heeft, doet dit de geldvorm van de horoscoop enigszins geweld aan. De Beroepsinkomsten moeten hier worden beschermd en daarom is de Onrechtvaardig Beambte als uitgangspunt hier te verkiezen boven het normaal gesproken uitgangspunt Beroepsinkomsten. Deze bevindt zich in het uur van de horoscoop en wel in het teken van de Aap (omstreeks augustus als de lengte van het daglicht zichtbaar afneemt, geboorte van de winter) dat als neveninvloed, Zwart, Mercurius, Water heeft. Hier is dus, op basis van de gegevens, sprake van een uitzondering om mis interpretatie van de horoscoop te voorkomen. De Onrechtvaardig Beambte hindert de “Helpers” om het geld te bemachtigen. Deze wordt niet ondersteund door een van de omringende hemelse stammen, maar vindt steun in het “Paleis van het Leven” , het bijkomende teken dat uit de tekens van maanomloop en uur wordt berekend. Verder is de horoscoop opvallend ‘rein’ te noemen en hebben alle omringende astrologische tekens, het element metaal als een sterke invloed. Daarmee zijn beide invloeden, zowel het Vuur als het Metaal sterk aanwezig. Uit deze vorm komt naar voren, dat het element Water, de hemelse stammen Zwart en Grijs, hier het geneesmiddel voor de horoscoop zijn. Door de aanwezigheid van het element Metaal zijn de inkomsten weliswaar aanwezig maar niet beschermd of gewaarborgd. Daardoor is de hulp van de (in dit geval) Onrechtvaardig Beambte noodzakelijk en daarom is deze nu als uitgangspunt verheven boven de Beroepsinkomsten. Zo zie je dat de regels weliswaar eenvoudig zijn, maar dat het vaststellen van een uitgangspunt een ware kunst betreft. Tenslotte is de jaarheerser Koning (dit jaar 2006 bijvoorbeeld de Rode Hond) en buigen alle tekens voor hem, zolang hij de troon inneemt en is deze sterker dan het lot of het paleis van het leven.


Back to top
© Copyright The Hidden Well (2021) Information: chineseastrology@hidden-well.com [Disclaimer] [Privacy statement]